KIVEKO - Aktiivista koiraharrastustoimintaa vuodesta 1976

Yhdistyksen säännöt

Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Kivenlahden koirakerho – Stensviks hundklubb KIVEKO ry ja sen kotipaikka on Espoon kaupunki. Yhdistyksen kieli on suomenkieli.

Tarkoitus ja toiminnan laatu


Yhdistyksen tavoitteena on edistää koiramyönteistä asennetta yleisön keskuudessa järjestämällä koulutus-, valistus- ja esitelmätilaisuuksia sekä antamalla opastusta ja neuvoja jäsenilleen koiran hoitoon, kasvatukseen ja koulutukseen liittyvissä kysymyksissä.


Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, toimeenpanna rahankeräyksiä ja arpajaisia hankittuaan asianomaiset luvat, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta.

Jäsenet


Yhdistyksen varsinaiseksi äänivaltaiseksi jäseneksi voi liittyä kahdeksantoista (18) vuotta täyttänyt henkilö sekä saman perheen kahdeksantoista (18) vuotta täyttänyt henkilö perhejäseneksi. Kaikilla 18 vuotta täyttäneillä on äänioikeus.

Yhdistykseen voi juniorjäseneksi liittyä alle kahdeksantoista (18) vuotias henkilö, jolla ei ole äänioikeutta, mutta puheoikeus on. Juniorjäsenestä tulee varsinainen jäsen täytettyään kahdeksantoista (18) vuotta.

Hallitus ratkaisee jäsenyyshakemukset.

Uusi jäsen merkitään hänen maksettuaan jäsenmaksunsa jäsenluetteloon.

Kannatusjäseneksi voi hallitus hyväksyä henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön, joka haluaa tukea yhdistyksen toimintaa. Kannatusjäsenellä on puhe- mutta ei äänioikeutta yhdistyksen kokouksessa. Kannatusjäsenmaksu on kolminkertainen vuotuinen jäsenmaksu.

Kunniajäseneksi voidaan yhdistyksen hallituksen esityksestä kutsua henkilöitä, jotka ovat huomattavasti edistäneet yhdistyksen toimintaa. Päätös kunniajäseneksi kutsumisesta tehdään yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa. Mikäli kunniajäseneksi kutsutaan yhdistyksen varsinainen jäsen, hän säilyttää äänioikeutensa.

Kunniapuheenjohtajaksi voidaan yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa valita yhdistyksen hallituksen puheenjohtajana ansiokkaasti toiminut henkilö. Kunniapuheenjohtajalla on oikeus olla läsnä kaikissa yhdistyksen kokouksissa, joissa hänellä on myös äänioikeus. Kunniajäsen ja kunniapuheenjohtaja eivät suorita yhdistykselle jäsenmaksuja.


Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Jäsenmaksuja ei palauteta.


Yhdistystä edustamaan valittujen jäsenten tulee noudattaa yhdistyksen kokousten tai hallituksen tekemiä päätöksiä ja antamia ohjeita, sekä muutoin toimia edustustehtävissään yhdistyksen tarkoituksen ja etujen mukaisesti.


Jäsen, joka toimii yhdistyksen tarkoitusta vastaan tai muutoin sääntöjen vastaisesti, voidaan yhdistyksen kokouksen päätöksellä erottaa jota tulee kaksi kolmasosaa (2/3) läsnäolevista jäsenistä kannattaa.

Erotetulla on oikeus vedota erottamispäätöksestä yhdistyksen seuraavaan kokoukseen, jossa hänellä on oikeus olla läsnä. Vetoomus on hänen tehtävä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle neljäntoista (14) vuorokauden kuluttua erottamispäätöksestä kirjallisen tiedon saatuaan, tiedoksiantopäivää lukuunottamatta.

Erotetulla ei ole oikeutta vaatia takaisin yhdistykselle suorittamiaan maksuja.


Jäsenen, joka on jättänyt kannetun jäsenmaksun suorittamatta helmikuun loppuun mennessä, voi hallitus erottaa yhdistyksestä. Jäsen voi liittyä uudelleen yhdistyksen jäseneksi suorittamalla syys-lokakuussa pidetyn vaalikokouksen vahvistaman jäsenmaksun.

Jäsenmaksut


Yhdistyksen varsinaisilta, perhe- ja juniorjäseniltä kannettavan vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää yhdistyksen syys-lokakuussa pidettävä vaalikokous.

Hallitus

10§
Yhdistyksen asioita hoitaa yhdistyksen äänivaltaisista jäsenistä vaalikokouksissa valittu hallitus.

Hallitukseen kuuluu puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi kolme-kuusi (3-6) varsinaista jäsentä kahdeksi vuodeksi kerrallaan, siten että kaikki eivät ole erovuorossa samanaikaisesti. Erovuorossa oleva jäsen voidaan valita uudelleen.

Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi (2) kalenterivuotta. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan vuosittain.

Hallitus valitsee keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin ja rahastonhoitajan sekä muut tarpeelliset virkailijat.

Jos hallituksen jäsen kesken toimikauttaan estyy tehtävänsä hoitamisesta, valitsee yhdistyksen kokous hänelle sijaisen, jäljellä olevan toimikauden ajaksi.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään kolme (3) hallituksen jäsentä sitä kirjallisesti vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä kaksi jäsentä on läsnä.

Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni. Vaaleissa kuitenkin arpa. Hallituksen kokouksissa on kullakin hallituksen jäsenellä yksi (1) ääni.

Hallituksen tehtävänä on:

 • panna käytäntöön yhdistyksen kokousten päätökset
 • valvoa yhdistyksen ja sen jäsenten toimintaa
 • ratkaista yhdistykseen pyrkivien uusien jäsenten jäsenyyshakemukset
 • pitää jäsenluetteloa
 • hoitaa yhdistyksen taloutta
 • kutsua koolle yhdistyksen kokoukset sekä valmistaa, laatia ja esittää yhdistyksen varsinaisille kokouksille sekä ylimääräisille kokouksille käsiteltävät asiat
 • toimittaa tarpeelliset tiedot jäsenille
 • ryhtyä kaikkiin niihin toimenpiteisiin, joita yhdistyksen etu vaatii
 • nimetä avukseen tarvittavia toimikuntia ja niiden jäsenet
 • hoitaa muut esille tulevat asiat

Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

11§
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

Tilit

12§
Tilikausi on kalenterivuosi. Hallituksen on järjestettävä tilintarkastajille mahdollisuus aloittaa tilintarkastus, siinä tarvittavine yhdistyksen asiakirjoineen, viimeistään kolme (3) viikkoa ennen tilikokousta.

Tilintarkastajien tulee antaa yhdistyksen kokoukselle osoitettu kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään viikkoa ennen tilikokousta.

Yhdistyksen kokousten koolle kutsuminen

13§
Yhdistyksen kokoukset koolle kutsuu hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään kymmenen (10) päivää ennen kokousta lähettämällä kutsu kirjallisena kullekin jäsenelle.

Yhdistyksen kokoukset

14§
Yhdistyksen varsinaisia kokouksia pidetään vuosittain kaksi:

 • syys-lokakuun aikana vaalikokous sekä
 • helmi-maaliskuun aikana tilikokous

15§
Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kolme kymmenesosaa (3/10) yhdistyksen jäsenistöä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Ylimääräisen kokouksen kutsussa on mainittava ne asiat, jotka kokouksessa otetaan käsiteltäväksi.

Kutsu ylimääräiseen kokoukseen toimitetaan samalla tavalla kuin mitä varsinaisesta kokouksesta on määrätty.

16§
Yhdistyksen päätäntäoikeutta yhdistyksen kokouksessa käyttävät kokouksessa läsnäolevat jäsenluetteloon merkityt äänivaltaiset jäsenet. Jokaisella jäsenistä on yksi (1) ääni.

Valtakirjalla ei voi äänestää.

Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä paitsi milloin on kysymys sääntöjen 21§:n ja 22§:n määräämistä asioista.

Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa ja suljetussa lippuäänestyksessä arpa.

17§
Yhdistyksen vaalikokouksessa, joka pidetään syys-lokakuun aikana käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
  2. todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut
  3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  4. valitaan kokoukselle
  – puheenjohtaja
  – sihteeri
  – kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
  – kolme ääntenlaskijaa
  5. valitaan yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja
  6. valitaan yhdistyksen hallituksen varapuheenjohtaja
  7. valitaan erovuoroisten hallituksen jäsenten tilalle uudet jäsenet sääntöjen 10§:n mukaisesti seuraavaksi toimikaudeksi
  8. valitaan kaksi (2) tilintarkastajaa ja näiden varamiehet
  9. päätetään varsinais-, perhe- ja juniorjäsen -jäsenmaksujen suuruus
  10. vahvistetaan hallituksen laatima alustava toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio
  11. käsitellään ja päätetään muut kokouskutsussa mainitut asiat, jotka on asianmukaisessa järjestyksessä jäsenten toimesta pyydetty kokouksen käsittelyyn tai jotka hallitus on päättänyt kokoukselle esittää
  12. kokouksen päättäminen

18§
Yhdistyksen tilikokouksessa, joka pidetään helmi-maaliskuun aikana, käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
  2. todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut
  3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  4. valitaan kokoukselle
  – puheenjohtaja
  – sihteeri
  – kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
  – kolme ääntenlaskijaa
  5. esitetään yhdistyksen hallituksen laatima toimintakertomus
  6. päätetään toimintakertomuksen hyväksymisestä
  7. esitetään yhdistyksen hallituksen laatima tilikertomus sekä tilintarkastajien tileistä ja hallinnosta laatima lausunto
  8. vahvistetaan tilinpäätös sekä päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä asianomaisille
  9. vahvistetaan yhdistyksen vaalikokouksen alustava toimintasuunnitelma alkaneen toimikauden hallituksen esittämien mahdollisten muutosten osalta
  10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat, jotka asianmukaisessa järjestyksessä on jäsenten toimesta pyydetty kokouksen käsittelyyn tai jotka hallitus on päättänyt kokoukselle esittää
  11. kokouksen päättäminen

19§
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa tuoda jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle kaksikymmentä (20) päivää ennen kokousta, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

20§
Yhdistyksen, hallituksen ja eri tehtäviin nimitettyjen toimikuntien kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa.

Yhdistyksen kokousten pöytäkirjat on kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava sekä valittujen pöytäkirjantarkastajien tarkistettava.

Hallituksen pöytäkirjat varmentaa kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri, ja ne tarkistetaan heti tai seuraavassa kokouksessa. Toimikunnat jättävät mietintönsä sekä tilityksensä saatuaan ne valmiiksi hallituksen määräämän ajan kuluessa kaikkien toimikuntaan kuuluvien nimikirjoituksella varmennettuna.

Sääntöjen muuttaminen

21§
Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa perättäisessä, vähintään yhden (1) kuukauden väliajoin pidetyssä kokouksessa, jolloin ehdotusten on kummassakin kokouksessa saavutettava kolme neljäsosan (3/4) äänten enemmistö annetuista äänistä käydäkseen kokouksen päätöksestä.

Yhdistyksen purkaminen

22§
Yhdistyksen purkamisehdotus, jonka jäsenen on toimitettava kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle kaksi (2) kuukautta ennen tilikokousta, käsitellään ensin tilikokouksessa. Jos tällöin suljetussa äänestyksessä annetuista äänistä kolme neljäsosan (3/4) enemmistöllä ehdotusta kannatetaan, on päätös vahvistettava kolmen (3) kuukauden kuluttua pidettävässä yhdistyksen kokouksessa. Yhdistyksen toiminta purkautuu mikäli tällöin päätös vahvistetaan suljetussa äänestyksessä annetuista äänistä kolme neljäsosan (3/4) enemmistöllä.

Kun yhdistyksen toiminta on näiden sääntöjen mukaisesti päätetty purkaa, on yhdistyksen pesän selvitysmiehiksi purkamispäätöksen vahvistavan kokouksen nimettävä kolme (3) selvitysmiestä, joiden tehtävä on valvoa, että yhdistyksen jäljelle jääneet varat ja omaisuus käytetään sääntöjen määräämällä tavalla.

23§

Yhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi menevät yhdistykselle jäljelle jääneet varat ja omaisuus Opaskoirayhdistys ry:lle käytettäväksi sokeain opaskoiratyön hyväksi.

Mikäli tätä ehtoa ei voida käyttää, ohjataan yhdistyksen jäljelle jääneet varat ja omaisuus Näkövammaisten Keskusliitto ry:n sokeain opaskoiratyön hyväksi.