Yhdistyksen säännöt

Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Kivenlahden koirakerho – Stensviks hundklubb KIVEKO ry ja sen kotipaikka on Espoon kaupunki. Yhdistyksen kieli on suomen kieli.


Yhdistyksen tavoitteena on edistää koiramyönteistä asennetta yleisön keskuudessa järjestämällä jäsenilleen koulutus-, valistus- ja esitelmätilaisuuksia sekä muita koira-aiheisia tapahtumia. Lisäksi yhdistys antaa opastusta ja neuvoja jäsenilleen koiran hoitoon, kasvatukseen ja koulutukseen liittyvissä kysymyksissä.


Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, toimeenpanna rahankeräyksiä ja arpajaisia hankittuaan asianomaiset luvat sekä omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta.

Jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi äänivaltaiseksi jäseneksi voi liittyä kahdeksantoista (18) vuotta täyttänyt henkilö sekä saman perheen kahdeksantoista (18) vuotta täyttänyt henkilö perhejäseneksi. Kaikilla 18 vuotta täyttäneillä on äänioikeus.

Yhdistyksen juniorijäseneksi voi liittyä alle kahdeksantoista (18) vuotias henkilö, jolla ei ole äänioikeutta, mutta puheoikeus on. Juniorijäsenestä tulee varsinainen jäsen täytettyään kahdeksantoista (18) vuotta.

Hallitus hyväksyy uudet jäsenet.

Uusi jäsen merkitään jäsenluetteloon hänen maksettuaan jäsenmaksunsa.

Kannatusjäseneksi voi hallitus hyväksyä henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön, joka haluaa tukea yhdistyksen toimintaa. Kannatusjäsenellä on puhe- mutta ei äänioikeutta yhdistyksen kokouksessa. Kannatusjäsenmaksu on kolminkertainen vuotuinen jäsenmaksu.

Kunniajäseneksi voidaan yhdistyksen hallituksen esityksestä kutsua henkilöitä, jotka ovat huomattavasti edistäneet yhdistyksen toimintaa. Päätös kunniajäseneksi kutsumisesta tehdään yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa. Mikäli kunniajäseneksi kutsutaan yhdistyksen varsinainen jäsen, hän säilyttää äänioikeutensa.

Kunniapuheenjohtajaksi voidaan yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa valita yhdistyksen hallituksen puheenjohtajana ansiokkaasti toiminut henkilö. Kunniapuheenjohtajalla on oikeus olla läsnä kaikissa yhdistyksen kokouksissa, joissa hänellä on myös äänioikeus. Kunniajäsen ja kunniapuheenjohtaja eivät suorita yhdistykselle jäsenmaksuja.


Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Jäsenmaksuja ei palauteta.


Yhdistystä edustamaan valittujen jäsenten tulee noudattaa yhdistyksen kokousten tai hallituksen tekemiä päätöksiä ja antamia ohjeita, sekä muutoin toimia edustustehtävissään yhdistyksen tarkoituksen ja etujen mukaisesti.


Jäsen, joka toimii yhdistyksen tarkoitusta vastaan tai muutoin sääntöjen vastaisesti, voidaan erottaa yhdistyksen kokouksen päätöksellä. Erottamista tulee kannattaa 2/3 läsnäolevista jäsenistä.

Erotetulla on oikeus vedota erottamispäätöksestä yhdistyksen seuraavaan kokoukseen, jossa hänellä on oikeus olla läsnä. Hänen on tehtävä kirjallinen vetoomus yhdistyksen hallitukselle neljäntoista (14) vuorokauden kuluttua erottamispäätöksestä kirjallisen tiedon saatuaan, tiedoksiantopäivää lukuun ottamatta.

Erotetulla ei ole oikeutta vaatia takaisin yhdistykselle suorittamiaan maksuja.


Hallitus voi erottaa yhdistyksestä jäsenen, joka on jättänyt jäsenmaksun suorittamatta eräpäivään mennessä. Jäsen voi liittyä uudelleen yhdistyksen jäseneksi suorittamalla liittymishetkellä voimassa olevan jäsenmaksun.

Jäsenmaksut

Yhdistyksen varsinaisten, perhe- ja juniorijäsenten vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää yhdistyksen vuosikokous.

Hallitus
10§
Yhdistyksen asioita hoitaa yhdistyksen äänivaltaisista jäsenistä vuosikokouksessa valittu hallitus.

Hallitukseen valitaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi kolme-kuusi (3-6) varsinaista jäsentä kahdeksi vuodeksi kerrallaan, siten että puolet jäsenistä on vuosittain erovuorossa ja että kaikki eivät ole erovuorossa samanaikaisesti. Erovuorossa oleva jäsen voidaan valita uudelleen.

Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi (2) vuotta alkaen vuosikokouksesta. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan vuosittain ja heidän toimikautensa alkaa vuosikokouksesta.

Hallitus valitsee keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin ja rahastonhoitajan sekä muut tarpeelliset virkailijat.

Jos hallituksen jäsen kesken toimikauttaan estyy tehtävänsä hoitamisesta, valitsee yhdistyksen kokous hänelle tarvittaessa sijaisen jäljellä olevan toimikauden ajaksi.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun hän katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kolme (3) hallituksen jäsentä sitä kirjallisesti vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä kaksi jäsentä ovat läsnä.

Hallitus voi pitää kokouksen myös sähköpostilla tai videokokouksena.

Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Hallituksen kokouksissa on kullakin hallituksen jäsenellä yksi (1) ääni.

Hallituksen tehtävänä on:

– panna täytäntöön yhdistyksen kokousten päätökset
– valvoa yhdistyksen ja sen jäsenten toimintaa
– ratkaista yhdistykseen pyrkivien uusien jäsenten jäsenyyshakemukset
– pitää jäsenluetteloa ja hoitaa yhdistyksen taloutta
– kutsua koolle yhdistyksen kokoukset sekä valmistaa, laatia ja esittää yhdistyksen varsinaiselle kokoukselle sekä ylimääräisille kokouksille käsiteltävät asiat
– toimittaa tarpeelliset tiedot jäsenille
– ryhtyä kaikkiin niihin toimenpiteisiin, joita yhdistyksen etu vaatii
– nimetä avukseen tarvittavia toimikuntia ja niiden jäsenet sekä hoitaa muut esille tulevat asiat.

Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
11§
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

Tilit
12§
Tilikausi on kalenterivuosi. Hallituksen on järjestettävä toiminnantarkastajille mahdollisuus aloittaa toiminnantarkastus, siinä tarvittavine yhdistyksen asiakirjoineen, viimeistään kolme (3) viikkoa ennen vuosikokousta.

Toiminnantarkastajien tulee antaa yhdistyksen kokoukselle osoitettu kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään viikkoa ennen vuosikokousta.

Yhdistyksen kokousten koolle kutsuminen
13§
Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään kymmenen (10) päivää ennen kokousta lähettämällä kutsu kirjallisena kullekin jäsenelle.

Yhdistyksen kokoukset
14§
Yhdistyksen varsinaisia kokouksia pidetään vuosittain yksi:

Vuosikokous helmi-maaliskuun aikana.
15§
Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosaa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetusta jäsenistöstä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Ylimääräisen kokouksen kutsussa on mainittava ne asiat, jotka kokouksessa otetaan käsiteltäviksi.

Kutsu ylimääräiseen kokoukseen toimitetaan samoin kuin mitä varsinaisesta kokouksesta on määrätty.

16§
Yhdistyksen päätäntäoikeutta yhdistyksen kokouksessa käyttävät kokouksessa läsnä olevat jäsenluetteloon merkityt äänivaltaiset jäsenet. Jokaisella jäsenistä on yksi (1) ääni.

Valtakirjalla ei voi äänestää.

Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä paitsi milloin on kysymys sääntöjen 21§:n ja 22§:n määräämistä asioista.

Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa ja suljetussa lippuäänestyksessä arpa.

17§
Yhdistyksen vuosikokouksessa, joka pidetään helmi-maaliskuun aikana, käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen järjestäytyminen
2.1 Kokouksen puheenjohtajan valinta
2.2 Kokouksen sihteerin valinta
2.3 Pöytäkirjantarkastajien valinta, 2kpl
2.4 Ääntenlaskijoiden valinta, 2kpl
3. Kokouksen osanottajien, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
5. Edellisen vuoden toimintakertomuksen hyväksyminen
6. Edellisen vuoden tilien ja tilinpäätöksen sekä toiminnantarkastajien lausunnon kuuleminen
7. Tilien hyväksyminen, tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille
8. Toimintasuunnitelman hyväksyminen kuluvalle vuodelle
9. Talousarvion vahvistaminen kuluvalle vuodelle
10. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitseminen seuraavalle yksivuotiskaudelle
11. Hallituksen jäsenten valinta erovuoroisten tilalle
12. Yhdistyksen varsinaisten toiminnantarkastajien, 2kpl ja varatoiminnantarkastajien, 2kpl valinta
13. Jäsenten esittämien asioiden käsittely
14. Hallituksen esittämien muiden asioiden käsittely
15. Kokouksen päättäminen

18§
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa tuoda jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle kaksikymmentä (20) päivää ennen kokousta, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

19§
Yhdistyksen, hallituksen ja eri tehtäviin nimitettyjen toimikuntien kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa.

Yhdistyksen kokousten pöytäkirjat on kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava sekä valittujen pöytäkirjantarkastajien tarkistettava.

Hallituksen pöytäkirjat varmentaa kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri, ja ne tarkistetaan heti tai seuraavassa kokouksessa. Toimikunnat jättävät mietintönsä sekä tilityksensä saatuaan ne valmiiksi hallituksen määräämän ajan kuluessa kaikkien toimikuntaan kuuluvien nimikirjoituksella varmennettuna.

Sääntöjen muuttaminen
20§
Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdessä (1) yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa sekä siitä vähintään yhden (1) kuukauden päästä pidettävässä yhdessä (1) ylimääräisessä kokouksessa. Ehdotusten on kummassakin kokouksessa saavutettava kolme neljäsosan (3/4) äänten enemmistö annetuista äänistä käydäkseen kokouksen päätöksestä. päätöksestä.

Yhdistyksen purkaminen
21§
Yhdistyksen purkamisehdotus, joka jäsenen on toimitettava kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle kaksi (2) kuukautta ennen vuosikokousta, käsitellään ensin vuosikokouksessa. Jos tällöin suljetussa äänestyksessä annetuista äänistä kolme neljäsosan (3/4) enemmistöllä kannatetaan ehdotusta, on päätös vahvistettava kolmen (3) kuukauden kuluttua pidettävässä yhdistyksen kokouksessa. Yhdistyksen toiminta purkautuu, mikäli päätös tällöin vahvistetaan suljetussa äänestyksessä annetuista äänistä kolme neljäsosan (3/4) enemmistöllä.

Kun yhdistyksen toiminta on näiden sääntöjen mukaisesti päätetty purkaa, on purkamispäätöksen vahvistavan kokouksen nimettävä kolme (3) selvitysmiestä, joiden tehtävä on valvoa, että yhdistyksen jäljelle jääneet varat ja omaisuus käytetään sääntöjen määräämällä tavalla.

22§
Yhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi menevät yhdistyksen jäljelle jääneet varat ja omaisuus Opaskoirayhdistys ry:lle sokeain opaskoiratyön hyväksi.

Mikäli tätä ehtoa ei voida käyttää, ohjataan yhdistyksen jäljelle jääneet varat ja omaisuus Näkövammaisten Keskusliitto ry:n sokeain opaskoiratyön hyväksi.